© Designe By Zol@ 2013 

A “Sugárkankalin” Turisztikai Egyesület Alapszabálya
módosításokkal egységes szerkezetben

 

A szervezet elnevezése és székhelye

1. A szervezet elnevezése: „Sugárkankalin” Turisztikai Egyesület

2. A szervezet székhelye: 2646 Drégelypalánk, Fő út 7.

3. Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrehozott társadalmi egyesület, amely a 2005. május 2-i alakuló közgyűlés döntésével jött létre.

 

Az egyesület célja és tevékenysége

 

4. Az Egyesület célja:

Az Egyesület általános célja a mikrotérség turisztikai fejlesztése, a falusi turizmus terén új, piacképes kínálatok kimunkálása, a fejlesztési törekvések összefogása, koordinálása és hatékonyságuk javítása. A mikrotérség ( 10 település ) jellemző táji-, természeti-, kulturális és emberi értékeik és adottságaik kibontakoztatása, a térség egységes, sajátos és vonzó arculatának kialakítása.

Szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek partnerségéhez a megfelelő szervezeti keret biztosítása a turizmus fejlesztése terén, valamint a tervezett fejlesztések érdekében összehangolt és célirányos forrásszerzés lehetővé tétele.

Az Egyesület hatékony tevékenysége – a mikrotérség turisztikai stratégiai programjának megvalósításával – biztosítsa, ill. járuljon hozzá a térség turisztikai, gazdasági fejlődéséhez, az idegenforgalmi ágazat súlyának folyamatos növekedéséhez.

 

5. Az Egyesület tevékenysége:

 • A  mikrotérség turisztikai stratégiai tervének végrehajtása ( irányítása és menedzselése).
 • A kínálati fejlesztések összehangolása.
 • A stratégiai irány és tevékenységek kohéziójának megteremtése.
 • A turisztikai marketing munka szervezése.
 • Az érdekegyeztetés keretének biztosítása.
 • A forrásszerző tevékenység összehangolása.
 • A kilenc település lakosságának tájékoztatása az idegenforgalom gazdaságban játszott szerepéről.
 • Kapcsolattartás a mikrotérségen kívüli szakmai és állami szervezetekkel, szervekkel.
 • Turisztikai vállalkozók képzéseinek és továbbképzéseinek segítése, tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák szervezése.
 • A turizmusért tenni akarók összefogása.
 • Kulturális rendezvények támogatása.

 

Az Egyesület tagsága

6. Az Egyesület szervezeti alapja a tagság. Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai vannak. 

7. Az Egyesület rendes tagjai lehetnek magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az alapszabály rendelkezéseit elfogadják, és a tagdíj megfizetését vállalják. A külföldi természetes és jogi személyek jogaikat a vonatkozó devizajogszabályok szerint gyakorolhatják.

8. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan gazdálkodó szervezet, intézmény, vagy magánszemély, amely, illetve aki az Egyesülettevékenységét az éves pártolói tagdíj befizetésével, illetve más adományokkal kívánja segíteni.

9. Aki az Egyesület tagja kíván lenni, az tagfelvételi kérelemmel fordul az Elnökséghez, a tag felvételéről az Elnökség következő ülésén dönt.

10. A rendes tag jogai:
a)  részt vehet az Egyesület munkájában;
b) térítésmentesen vehet részt az Egyesület rendezvényein, illetve szerezheti be annak kiadványait;
c) igényt tarthat az Egyesület tevékenységével kapcsolatos információkra;
d) az Egyesület bármely tisztségére jelölhető és megválasztható, ha a jelölést elfogadta;
e) az Egyesület céljainak körébe tartozó bármely kérdés megvitatását kezdeményezheti a Közgyűlés előtt;
f) az Elnökséghez javaslatokat, észrevételeket terjeszthet elő, amelyekre az Elnökség ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 90 nap elteltével köteles érdemi választ adni.

 

11. A pártoló tag jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein;
b) a 10. b) pontban leírt kedvezmények a pártoló tagot vagy képviselőjét is megilletik.

 

12. A rendes tag kötelezettségei:
a) lehetőségeihez mérten részt vesz az Egyesület munkájában, tevékenységével elősegíti az Egyesület céljainak megvalósulását;
b) rendszeresen fizeti a tagdíjat. A tagdíjfizetés a belépés évében a belépés utáni első hónapban, az azt követő évtől kezdve rendre január hónapban esedékes. A tagdíj összegét évente az Elnökség javaslat alapján a Közgyűlés állapítja meg.

13. Ha a tag tagdíjhátraléka meghaladja az egy évet, tagsága fegyelmi eljárással megszűntethető.
A fegyelmi eljárás szabályait a 15. pont tartalmazza.

14. A tagsági viszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tag kizárásával;
c) a természetes személy halálával;
d) a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével;
e) az Egyesület megszűnésével, illetve feloszlatásával.

 

15. A tag akkor zárható ki, ha magatartásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását, illetve méltatlanná vált az egyesületi tagságra. A kizárás fegyelmi eljárás lefolytatása után történik. Az Egyesület Elnöksége a jogsértő magatartás tanúsításától számított 60 napon belül köteles fegyelmi eljárást lefolytatni. Az eljárás keretében a kizárni kívánt tagot meg kell hallgatni és a fegyelmi eljárás keretében hozott döntésről írásbeli, indokolt határozatot kell hozni. A tagot az elnökség köteles tájékoztatni a jogorvoslati lehetőségekről. Az Elnökség által hozott döntéssel szemben fellebbezéssel lehet fordulni a Közgyűléshez. A Közgyűléshez benyújtott fellebbezésről a tag meghallgatásával a Közgyűlés titkos szavazással dönt.

 
Az Egyesület szervezete

 

A Közgyűlés

 

16. Legfőbb szervezete az egyesület minden tagját magában foglaló Közgyűlés, amely évente legalább egy alkalommal ülésezik.

17. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak legalább fele + 1fő jelen van. A Közgyűlés dönthet minden olyan kérdésben, ami az Egyesület működését érinti.

18. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Alapszabály módosításához, más szervezetekkel való egyesüléshez, az Egyesület feloszlásához a tagok kétharmados szótöbbsége szükséges. Személyi kérdésekben ( elnök, elnökségi tagok, ellenőrző bizottság, kizárás ) titkos szavazással dönt. A Közgyűlés határozatairól írásos jegyzőkönyv készül.

19. A Közgyűlést az elnök hívja össze és vezeti, annak időpontjáról és helyszínéről kötelessége írásban értesíteni a tagokat 15 nappal a közgyűlés előtt.

 

20. Határozatképtelen közgyűlés esetén az Elnöknek joga van 15 napon belüli időpontra új Közgyűlést összehívni. A megismételt Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok egynegyede megjelent.

21. A Közgyűlést legkésőbb 30 napon belül össze kell hívni abban az esetben is, ha:

 • azt a bíróság elrendeli,
 • a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi,
 • vagy az Ellenőrző bizottság indoklással ellátott, írásos javaslatban kéri.

 

22. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály elfogadása és módosítása,
b) az elnök, az elnökség, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
c) a tagdíjak összegének meghatározása,
d) az éves költségvetés teljesítéséről az éves beszámoló elfogadása,
e) az éves munkaprogram fő irányainak meghatározása,
f) az Egyesület más szervezetek tagja közé történő belépésről és ott a képviselő személyéről,
g) az Egyesület feloszlásának, más szervezetekkel való egyesülésének kimondása.

 

Az Elnökség 

23. Az Elnökség az egyesület operatív irányító szerve a közgyűlések közötti időszakban. Létszáma 7 fő (elnök, 2 alelnök, 4 elnökségi tag), tagjait a közgyűlés 2 évre választja. Üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az Elnökség határozatképes, amennyiben 4 fő jelen van és határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnök kötelessége az Elnökség üléseinek időpontjáról előzetesen tájékoztatni a tagokat. Az Elnökség ülései a rendes tagok számára nyilvánosak, azon tanácskozási joggal részt vehetnek.

24. Az Elnökség intézkedhet bármely olyan ügyben, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Hatáskörébe tartozik:
a) belső működési rendjének meghatározása,
b) szakértők felkérése, megbízása,
c) az éves program elfogadása, költségvetés és beszámoló elkészítése, a programok végrehajtásának megszervezése.

 

Az Ellenőrző bizottság

25. Az Ellenőrző bizottság létszáma: 3 fő (1 fő elnök és 2 fő tag), tagjait a közgyűlés 2 évre választja és azok az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.

Hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület jogszerű működésének, gazdálkodási rendjének, a számviteli előírások betartásának ellenőrzése,
b) észrevételeiről a közgyűlésnek évente beszámol,
c) tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelőséggel,
d) elvégzett munkájáról és annak tapasztalatairól csak a közgyűlés számoltathatja be.

 

25/A. Az Ellenőrző Bizottság testületként jár el. A Bizottság tagjai sorából elnököt választ. Üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. Határozatképes, ha minden tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Az elnök

26. Az Elnök
a) ellátja az egyesület irányítását és képviseletét,
b) összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit,
c) egyik alelnökével rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett, gyakorolja az utalványozási jogot a költségvetésben jóváhagyott összegek erejéig,
d) ellenőrzi az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását és a határozatok végrehajtását,
e) vezeti és szervezi az elnökség munkáját,
f) az Egyesületet képviseli harmadik személy előtt.

 
 
Az Egyesület gazdálkodása és vagyona

27. Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán és jogi személyek adományaiból, pályázatokon elnyert támogatásokból, költségvetési hozzájárulásokból, normatív vagy cél előirányzati támogatásokból, valamint az egyesület által nyújtott szolgáltatások ellenértékéből képződik. Az adományok elfogadásához az Elnökség határozata szükséges. Az Egyesület bankszámlája felett az utalványozási jogot a mindenkori elnök az egyik alelnökkel, vagy a két alelnök együttesen gyakorolja.

28. Az Egyesületbármely juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat kiírása és azok szabályainak betartása az Elnökség felelőssége.

29. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettségvállalásaiért saját vagyona mértékéig felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

30. 

 

31.   Az Egyesületmegszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után –  vagyonáról a Közgyűlés határoz.

 
Záró rendelkezések

32. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem végez, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

33. Az Egyesület körpecsétje az alapítás évét, a „Sugárkankalin”  Egyesület feliratot, valamint a pecsét közepén az Egyesület logóját ( a sugár kankalin körvonalai ) tartalmazza.

34. Az Egyesület megszűnik:
a) feloszlással;
b) más társadalmi szervezettel való egyesülésével;
c) feloszlatással;
d) megszűnésének megállapításával.

35. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a társadalmi szervezetekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Drégelypalánk, 2005. május 2.
Dombai Gábor
elnök   

BELÉPÉSI NYILATKOZAT letölthető itt.